De belangrijkste huisregels voor het zwembad zijn

 • Iedereen moet aanwijzingen van het personeel opvolgen.
 • Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarige (18+) die over een goede zwemvaardigheid beschikt en mee het water in gaat.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal en/of schade aan uw eigendommen.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten staan wij niet toe.

1. Doel van het reglement

Het reglement is opgesteld om de veiligheid, orde, rust en hygiëne in deze accommodatie te waarborgen met als doel voor een ieder een prettig verblijf te verzekeren. Het reglement geldt voor alle bezoekers. Door het kopen van een abonnement of entreekaartje aanvaardt men de verplichting alle aanwijzingen en voorschriften die door het personeel namens de directie gegeven worden, op te volgen.

2. Toegang

Het zwembad is voor iedereen toegankelijk, echter;

 • Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een meerderjarige (18+) die over een goede zwemvaardigheid beschikt en mee het water in gaat;
 • Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten;
 • Personen of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde of rust verstoren, kunnen de toegang tot en het verblijf in deze sportaccommodatie, worden ontzegd;
 • Bij te grote drukte kan het aantal bezoekers worden beperkt;
 • Abonnementen en overige entreebewijzen zijn uitsluitend geldig op de in de dienstregeling vermelde zwemtijden, abonnementen dienen altijd bij binnenkomst zichtbaar worden getoond;
 • Afgesloten kleedruimten, dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers;
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen: glaswerk, scherpe voorwerpen, alcohol, drugs en dieren.

3. Verblijf

Iedere bezoeker moet zich zodanig gedragen dat de orde, veiligheid, rust en hygiëne worden gewaarborgd. Om dit te bewerkstelligen zijn een aantal gedragsregels gesteld:

 • Het aan- en uitkleden en opbergen van kleding, moet geschieden in overeenstemming met de aanwijzingen, die men van onze medewerkers ontvangt;
 • Jeugdige personen dienen desgewenst gebruik te maken van de gemeenschappelijke kleedruimtes;
 • Ook volwassenen kunnen verwezen worden naar de gemeenschappelijke kleedkamers, wanneer de situatie daarom vraagt;
 • Het gelijktijdig door meer dan één persoon gebruik maken van een kleedhokje of toilet is verboden;
 • Waardevolle artikelen moeten worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes;
 • Voordat men in het water gaat wordt men verzocht gebruik te maken van de douches;
 • De douches dienen gebruikt te worden om af te spoelen;
 • De perrons rondom de bassins en schone voetengang in de garderobe mogen alleen met blote voeten, met speciaal daarvoor bestemd schoeisel, of overtrekhoesjes worden betreden;
 • Papier en ander afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd;
 • Men dient zich zodanig te gedragen dat overige bezoekers geen overlast ondervinden;
 • Het gebruik van geluidsapparatuur is niet toegestaan;
 • Toegang tot de zwemzaal en de bassins is uitsluitend toegestaan in badkleding; dus geen spijkerbroeken en broeken met harde gespen.
 • Het gebruik van ballen en ander spelmateriaal kan alleen plaatsvinden in overleg met het toezichthoudend personeel;
 • Zonder toestemming van de directie mag door bezoekers geen zweminstructie aan groepen worden gegeven;
 • Ongewenste en / of gewenste intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd;
 • Hardlopen op de zwemzaal is niet toegestaan;
 • Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in de ontmoetingsruimte, op de tribune op het droog en nat terras;
 • binnen de accommodatie is het verboden te roken.

4. Openingstijden

Er is sprake van een winter-openstellingsregeling (september tot en met april) en van een zomer-openstellingsregeling (mei tot en met augustus). Openingstijden zijn aan de receptie verkrijgbaar. De directie behoudt zich het recht voor om in bijzondere gevallen de openingstijden te wijzigen en het zwembad geheel of gedeeltelijk te sluiten, zonder terugbetaling van entreegelden. Men dient 10 minuten voor sluiting tijd de bassins te verlaten.

5. Gebruik van de bassins

Om in diep water (vanaf 1.35 meter) te worden toegelaten moet men minimaal in het bezit zijn van een A diploma of voldoende zwemvaardigheid bezitten. Deze zwemvaardigheid wordt bepaald door de aanwezige toezichthouder. Er mag alleen in bassins gezwommen worden die op dat moment opengesteld zijn voor publiek. In ondiep water (tot 1.35 meter) mag niet van de bassinrand gedoken worden;

6. Gebruik van spelmaterialen

Gebruik van attracties dient te geschieden volgens de gebruiksaanwijzing.

7. Aansprakelijkheid

Het bezoek aan deze sportaccommodatie geschiedt geheel voor eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging aan eigendommen van bezoekers, noch in het water, noch in de garderobe en/of elders in de accommodatie, parkeerterrein of rijwielstalling. Men is verplicht in deze accommodatie gevonden voorwerpen bij de receptie af te geven. Bezoekers door wier toedoen schade aan deze sportaccommodatie of de inventaris daarvan wordt toegebracht worden wettelijk aansprakelijk gesteld.

8. Naleving reglement

Onze medewerkers zien toe op de naleving van dit reglement. Bezoekers zijn verplicht hun aanwijzingen direct op te volgen. Bij verenigingszwemmen, wedstrijden en overige evenementen is het bestuur van de betreffende vereniging verantwoordelijk voor de naleving van dit reglement.

9. Weigering, dan wel verwijdering

In de volgende gevallen kan de toegang worden ontzegd:

 • Bij het niet naleven van instructies door de medewerkers gegeven;
 • Bij het niet naleven van de huisregels;
 • Indien de bezoeker onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

10. Waardevolle tips

Laat geld, sieraden en andere waardevolle artikelen thuis. Is dit niet mogelijk, maak dan gebruik van de opbergmogelijkheden in de kluisjes in de garderobe (lees voor het gebruik eerst de gebruiksaanwijzingen). Deze kluisjes zijn gratis. Onze medewerkers staan te allen tijde open voor uw vragen en/of suggesties. Mocht u tegen situaties aanlopen die u als vreemd of hinderlijk ervaart, dan horen wij dit graag van u en wij zijn altijd bereid om deze toe te lichten en/of deze zo mogelijk op te lossen.